نقل وانتقاات نیم فصل شروع شده استقلالو حاجی بازم دارن گل میکارن خدایی چ تیمی بشیم واه نیم فصل دوم فرهاد سلللللللللللللللللطان قلبهام برگشته دیگه همه چی تمومه ..این فصل ما قهرمانیم

پرسپولیسه قهرمان تو لیگ برتر بمان....ههههههه

ب افتخار اس اسو اس اسی

+ نوشته شده توسط علی در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 و ساعت 13:11 |
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﮐﺮﯼ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﯿﻤﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ،ﻣﺴﺨﺮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺁﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﻭﻣﯽ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻪ .!
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﯿﺶ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎﺍﺍﺍﺍ،ﺷﻤﺎ ﻓﻮﺭﺃ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﺍﻭﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻪ.ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﮕﯽ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ،ﻟﻨﮕﯿﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪ .
ﻫﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﻨﮓ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.!
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ،ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮﺷﻮﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ " ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺮ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯽ ."!!!
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ "ﻋﻠﯿﯿﯿﯿﯽ ﯾﻪ ﺩﺍﯾﯽ "ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ،ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻨﻪ.!
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﻭ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ،ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﯿﺪ،ﺍﺯ ﺷﯿﺚ ﻭ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ.!
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ یک ﻣﺠﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻨﮕﯿﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ،ﺍﯾﻨﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻦ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ یک ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.!
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﯾﻌﻨﯽ چی ،ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻦ .!
ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﺴﺖ. ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻤﻮﻧﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺪﺍﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ. ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻦ ﻗﺪﺭﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺷﻪ!

+ نوشته شده توسط علی در پنجشنبه نهم شهریور 1391 و ساعت 0:39 |
دوباره رسیدیم ب این لنگیا

ههههه

44444444444444444444444444444444444444444

این عدد هیچ وقت یادتون نره این  1

حالا 2 جمعه هم وقت سوراخ کردن دوباره لنگیاس


استقلال سرور پرسپولیسه

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 و ساعت 20:35 |
استقلال:ما زودترین گل تاریخ لیگ برتر و تو ثانیه 8 اونم از مس سرچشمه نخوردیم..!
پرسپولیس:ما 6تا زدیم..!!!
استقلال : زود ترین گل داربی هارو ما زدیم تو ثانیه ۳۰ ...!!
پرسپولیس:ما ۶ تا زدیم ...!
استقلال:ما پرافتخارترین تیم آسیا هستیم...!!
پرسپولیس:ما هم 6تا زدیم...!
استقلال:خوبی؟!
پرسپولیس:ما که 6 تا زدیم..!!!
استقلال:ما 23باربردیم شما 17بار..!!
پرسپولیس:ما 6تازدیم...!!!
استقلال:ما رفت وبرگشت بردیمتون...!
پرسپولیس: خب ما 6 تا زدیم...!!!
استقلال:ما دوبار قهرمان آسیا شدیم شما حتی یک بارم به نیمه نهایی نرسیدین..!!
پرسپولیس:ما 6 تا زدیم...!!!
استقلال:ما از الغرافه 5 تا نخوردیم..!
پرسپولیس:ما 6تا زدیم..

+ نوشته شده توسط علی در دوشنبه شانزدهم مرداد 1391 و ساعت 1:8 |
بنابر پيشنهاد قلعه‌نويي شماره 12 به عنوان شماره هواداران استقلال انتخاب شد. شماره پيراهن باشگاه بازيکنان استقلال به ترتيب زير است: 1 - سيدمهدي رحمتي 2- خسرو حيدري 3 - ساموئل 4- اميرحسين صادقي 5- حنيف عمران‌زاده 8- مجتبي جباري 9- آرش برهاني 10- ميلاد مي‌داودي 11- امين منوچهري 14- کيانوش رحمتي 15- محمد انصاري 16- ميثم حسيني 17- ميثم بائو 18- هاشم بيک‌زاده 20- سياوش اکبرپور 21- آرمنت طهماسبيان 22- سيدحسين حسيني 28- مهران قاسمي 30- رودريگو توزي 32- فريدون زندي 33- پژمان منتظري 35- هادي ريش‌اصفهاني 37- فابيو جان‌واريو 39- بابک جباري 40- علي حمودي
+ نوشته شده توسط علی در پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 و ساعت 14:30 |
منوچهری اومد استقلال بازیکن باحالیه خیلی گلای باحالی ب لنگیا زده....

هاشم بیگ زاده هم اومد استقلال اونم ک همه میشناسن....

میثم بائو هم اومد....

قاسم دهنوی هم میگن میخواد بیاد...

کریم انصاریفردم ک بمب حاجیه فک کنم این فصل.....+ نوشته شده توسط علی در پنجشنبه هجدهم خرداد 1391 و ساعت 15:41 |
بالاخره اومد..... نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت ولی اومد... هم ازش خوشم میاد هم بدم... ولی دیگه شده سرمربی استقلال امیر خان خوش اومدی ب تیمت پرویزم رفت ممنون پرویز خان زحمت کشیدی واسه استقلال تو رو با دربی هات همیشه تو ذهنمون میمونی....
+ نوشته شده توسط علی در چهارشنبه دهم خرداد 1391 و ساعت 23:22 |
سلام

اول سال نو همتون مبارک

دوم قهرمان شدیم تو حذفی مبارکه همه استقلالی

 

ما که رفتیم آسیا..............

 

ایشاا... لیگم قهرمانیم اگه خدا بخوادو مصدوما برگردن

بروبچ آبی خواهشا هفته بعد بیاد ورزشگاه استقلالو تنها نذارید بازی باالجزیره مهمه

پی نوشت۱:خواهشا لنگیا ک میان نظر میدن از خودشون آدرس بزارن تا جوابشونو بدم

پی نوشت۲:هفته بعد ورزشگاه یادتون نره

 

+ نوشته شده توسط علی در چهارشنبه نهم فروردین 1391 و ساعت 19:30 |

مظلومي:‌ اين بازي در سطح آسيا بود

حيدري: اميدوارم مصدومان ما زودتر برگردند

رحمتي:سه‌روز در ميان بازي‌کردن امکان‌پذير‌ نيست

هنکه: از فرصت‌هايمان خوب استفاده کرديم

تمرين استقلال دو روز تعطيل شد

برهاني: سرم به گلزني باز شد نه پايم!

اميرآبادي: پاسخ حاشيه‌سازان را داديم

بله بردیم دیگه کروری چشم لنگیا!!

+ نوشته شده توسط علی در جمعه بیست و یکم بهمن 1390 و ساعت 21:26 |
سلام ب همه برو بچ آبی

چرا ساکتید مردونه!!

حالا باختیم دیگه غصه خوردن نداره که!!

یه معجزه رخ داد لنگی ها ما رو بردن بعد از ۲ سال!!

حالا مردونه این رسمش نیست استقلالو تنها بزاریم این روزا داریم بدشانسی میاریم

اگه مردی اگه استقلالی دو آتیشه ای جمعه پاشو بیا ورزشگاه

خانمی که لنگی هستی لطططفا از خودت نشونه بزار تا جوابتو بدم!!

جمعه همگی پیش ب سوی آزادی....

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 16:49 |
سلام

ب قول یاس از چی بگم برات!!

از لنگی ک سوراخ میشه هفته ب هفته!!!

یا صدر جدولی که همیشه آبیه!!!

بازم لنگ سوراخ شد دمتون گرم بچه ها حال کردم علی کریمی انقدر عصبی بود ک میخواست همرو بزنه

امسال ۲تا جامم مال ما آبیهاست

+ نوشته شده توسط علی در شنبه نوزدهم آذر 1390 و ساعت 15:7 |
لنگ سوراخ شد!!!

به همین راحتی!!!!

خدایی باید ۵ تامیییییییزدیم بهشون !!!

خوشم میاد دیگه پرسپولیسیا روشون نمیشه بیان نت!!!

+ نوشته شده توسط علی در دوشنبه بیست و هشتم شهریور 1390 و ساعت 11:55 |
اولین دربی بدون ناصر خان.......

یادش بخیر انگاری همین دیروز بود تو بهشت زهرا بودم....

فردا میرم استادیوم فقط به عشق ناصر خان نه استقلال...

حداقل یه بارم شده دربی رو به خاطر استقلال نرم ورزشگاه....

استقلال فقط به عشق ناصر خان لنگو سوراخ کن....

+ نوشته شده توسط علی در پنجشنبه بیست و چهارم شهریور 1390 و ساعت 13:31 |
غصه نخور آّبی دل درست میشه!!!

دیروز استقلالیا ترکونده بودیدا.

ساعت ۳ ورزشگاه بودم گفتم ورزشگاه پر نمیشه ولی ساعت ۶ دیگه جا نبود دمتون گرم

به قول یه رفیقم این طوری شد که اومدیم سراغ دربی!!!

پرسپولیسا فقط قبل اینکه نظر بدن برن جدولو نگاه بندازن بعدش!!!!

ایشاا... دربی رو میبریم جبران میشه.

 

 

+ نوشته شده توسط علی در شنبه نوزدهم شهریور 1390 و ساعت 21:59 |
هورااااااااااااا پرسپولیس آخر نشد!!!!

دست بزنید!!! لنگی ها خداییش خودتون بگید چقدر نذر کرده بودید آخر نشید؟؟؟؟!!!

استقلال ما هم که تو لیگ داره آقایی میکنه!!!

این هفته با فولاد تو اهواز

هفته بعدش با تراکتور

خداییش پاشید بیایید ورزشگاه تا این تبریزیا کم گوز گوز کنن!!!

پ.نوشت:مایلی گهن خواهش حوزتو مشخص کن!!!

پ.نوشت:کرار اولین بازیش جلو فولاده!!!!

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه یکم شهریور 1390 و ساعت 9:40 |
سلام

از این هفته شروع میشه

لنگ سوراخ کنی ـقهرمانی ـرو کم کنی ـ رقص پرچم های آبی تو ورزشگاه...

استقلال ـ سپاهان اولین بازیمونه میترکونیمش تابگیم پارسال کی قهرمان باید میشد

 

+ نوشته شده توسط علی در یکشنبه نهم مرداد 1390 و ساعت 21:26 |
سلام به همگی

دوباره اومدم که بمونم

امسال هم شیرین بود هم تلخ

قبل شروع فصل که دشمن و دوست استقلال معلوم شد  معلوم شد که کیا استقلالو فقط تو برداش نمی خوان. خدا رو شکر درکتون بااست می دونید چی میگم.

لنگیا رو که تو رفت و برگشت بردیم پس خفه!!!!

آخرشم نایب قهرمان شدیم !!!

قسمت تلخه داستان اینجاست که ناصر خان پرواز کرد عقابی که  تا همیشه تو دل ما آبیاست.

امسالم که حاجی بازیکن خوب گرفته امسالم قهرمان میشیم پس لنگیا  خفه!!!

سید مهدی و آندو که برگشتن خونه خودشون کرار که بهترین بازیکن عراق علی حمودی هم که بازیکن کنار خوبیه.

در مورد تیم ملی هم حرف نمی زنم میترسم کفاشیان بیشتر بخنده!!!

 

 

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390 و ساعت 17:28 |

صمد سر طلایی      سرور لنگیایی

صمد سر طلایی      سرور لنگیایی

 

خوب دیگه تقریبا رسیدیم آخر لیگ تقریبا همه چی معلوم شده. قهرمان غیر واقعی معلوم شده قهرمانی که با پول همه چیز رو خرید با پول تونست  هر چی بازیکن پولکی رو بخر با پول تونست دل داورا رو بدست بیاره

با پول تونست دل تیمای دیگه هم  بدست بیاره(توجه:منظورم تبانیه. فقط  اونا عقل دارن مثل قزوینیا نیستن 22_1 ببرن)یا پول تونستن یه مربی رو بگیرن که زیر پرچم آبی بزرگ شده ولی حیف که دلش آبی نیست مربی که  ادعا می کنه بچه پایینه ولی یه ذره مرفت یچه های پایین رو نداره . مربی که اونم با پولش زبون خیلی ها رو می خره با پولش نوشته های خیلی ها رو می خره  با پولش.... مربی که فقط ادعا داره و یه ذره هم پول داره.اون کسی که پول میده تا تو ورزشگاه  از دقیقه  5 شروع  کنن به فحش وبد و بیراه گفتن به صمد خان و واعظ نمی دونم چی رو  می خواد با این کاراش ثابت کنه حیف حیف......................کاش  می شد درست بشی................

سخنم با توست ای قهرمان واقعی استقلال  تاج کبیر آسیا هیچ چیز جلودار تو نیست نه پول نه تهدید هیچ چیز ................... تو هستی که پرچمدار آسیا در جهان هستی و تکتاز فوتبال ایران  استقلال تو هستی که با بدی دیگران می سازیو دم نمیزنی .همه چیز رو تو مستطیل سبز به همه ثابت می کنی .

 

صمد مرفاوی  مربی که نه پول داره نه ادعا فقط یه دل آبی داره که تنها و بی کس تونست استقلال رو تو لیگ امسال قهرمان کنه بعدش  سومین ستاره هم میخواد بگیره .صمد خان دوست داریم.

 

استقلال سرور و سالار  لنگ تهران


اینم دو تا عکس قهرمانی استقلال تو آسیا


+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه سی و یکم فروردین 1389 و ساعت 21:25 |

استقلال برفراز آسیا

 

بازم تاج آسیا

 

بازم بچه های آبی

 

بازم  غیرت آبی

 

خدارو شکر که رفتیم بالا

 

انقدر حال میکنم این عربای .... میبریم

 

تازه اول  کاره  تا سومین ستاره هم بگیریم هنوز خیلی مونده

 

ولی مطمئن باشید   استقلال  بازم قهرمان آسیا میشه   برای  استقلال فرقی نداره  که جلوی کی بازی می کنی

چه این عربا چه اون چشم بادومی ها چه بارسلونا  همرو می بریم

 

 

استقلال سرور و سالار لنگ تهران

+ نوشته شده توسط علی در چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389 و ساعت 22:18 |
بچه ها بد بازی کردن نمی دونم چرا شاید خسته بودن شاید دوس نداشتن ببرن شاید آبانس دادن شاید.....

بازی بعدی استقلال هفته بعد با الاهلی تو ورزشگاه آزادی ما نباید استقلال تو ورزشگاه تنها بزاریم باید همه بریم ورزشگاه


استقلال  سرور   پرسپولیسه

+ نوشته شده توسط علی در دوشنبه شانزدهم فروردین 1389 و ساعت 15:26 |
آخیش بردیم

۳ تا زدیم ولی باید ۱۰ تا دیگه می زدیم  همه تو ورزشگاه دوست داشتن آرش جای سید تو باشه ولی..........

 ان شا ا....   بازی برگشتم ببریم بریم بالا

مس و سپاهانم که ریدن ولی دم ذوب آهن گرم

+ نوشته شده توسط علی در شنبه هفتم فروردین 1389 و ساعت 14:57 |
esteghlal_algharafe

farda ham ba ham mirim varzeshgah eshteghlal nabayad tanha bashe

pas vaede ma varzesh ghhe azadi

+ نوشته شده توسط علی در دوشنبه دوم فروردین 1389 و ساعت 16:31 |
چی بگم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه هجدهم اسفند 1388 و ساعت 19:49 |
ما که رفتیم آسیا...........................

خدایا کمک کن که امروز استقلال ببره

کمک کن تا بتونن آبروی از دست رفته رو دوباره به دست بیارند

کمک کن تا آبیای جهان شاد شن

کمک کن تا ببریم

کمک کن تا ثابت کنیم به همه که استقلال سرور و سالار آسیاست

 

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه چهارم اسفند 1388 و ساعت 15:17 |
برهانی: باید بیشتر تلاش کنم تا نتوانند از کنار نامم عبور کنند

نامجو مطلق: حداقل باید یک جام تقدیم هواداران کنیم.دیدار سختی مقابل مس داریم

میییییییییییییییییییییییییییبریم

 

+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه بیست و هفتم بهمن 1388 و ساعت 20:45 |
خبرهایی کوتاه قبل از دربی:

بيژن كوشكي از امروز در تمرينات استقلال حاضر شد

برهانی: شاید در دربی هم ذخیره طلائی باشم

طالب لو : خبر نگاران می خواهند دربی مساوی شود

کلاه کج مصدوم شد

نامجو مطلق: استقلال استحقاق شکست لنگی ها رو دارد

 

+ نوشته شده توسط علی در شنبه دهم بهمن 1388 و ساعت 21:30 |
بالاخره بردیم

اما هنوز راضی نیستم

جایگاه استقلال خیلی از این بالالتر است

 

+ نوشته شده توسط علی در شنبه سوم بهمن 1388 و ساعت 18:8 |

چی بگم که هر چی بگم از شما آبیا کم گفتم  خیلی با مرامید  که عشقتونو جلوی  تراختور(اولین تیم جهان بعد از رئال مادرید  به گفته ی خودشون) تنها نذاشتید .

 

بازم مساوی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چی بگم دیگه .................

 

فردا با سوراخ شماره 2 تهران  بازی داریم همه ساعت 14:45 دقیقه ورزشگاه آزادی .

 

استقلال  سرور لنگ تهران

 

+ نوشته شده توسط علی در جمعه دوم بهمن 1388 و ساعت 14:44 |
استقلال  ـ تراکتور

ورزشگاه آزادی

شرمنده که چند روز نبودم از این به بعد  دیگه  کاری به سیاست و نمی دونم مشکلات ندارم می خوام دیگه بی خیال  شم برای چی الکی حرص و جوش بخورم

صحبتم با بروبچ با غیرت استقلالی جمعه تو ورزشگاه نکنه یه وقت تبریزی ها از ما بیشتر باشن جون مادراتون هر کی میتونه بیاد ورزشگاه جمعه باید فقط ورزشگاه مال ما باشه دخترا هم خودشون پسر کنن بیان ورزشگاه . وعده  ما ورزشگاه آزادی

+ نوشته شده توسط علی در چهارشنبه بیست و سوم دی 1388 و ساعت 9:54 |
 تا کی باید چوب داوری رو بخوریم نه استقلال همه تیمها  فوتبالای اروپاییرم می بینیم اشتباه داوری هست نه دیگه انقدر دیگه تابلو وضع داوری کشور این جوریه اونوقت عنایت (سانسور) میاد تو تلویزیون نیشش تا بنا گوشش بازه آخه حرومزاده تو که ریاست بلد نیستی برو کنار آدمای با تجربه مثل من بیان دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

تا کی باید بریم به این عربای مفت خور ببازیم دیگه بسه دیگه   تاکی آخه !!! تا کی آخه باید اون چشم بادومی ها برن جام جهانی !!!!! چرا باید علت باخت رو نداشت بازیکن بدونیم !!!! تا کی باید یه برنامه درست وحسابی برای لیگ نداشته باشیم !!!! تا کی باید صعود به جام جهانی برای ما آرزو باشه !!!!!!!!

بعضی ها میگن مشکل ریشه اس ولی من میگم اصلا فوتبال ایران ریشه نداره !!!!!!

همه فهمیدند اون توپ اوته حتی اصغر آقا بغالم فهمید  جز اون افشاریان (سانسور)  

از ایرانی بودنم افتخار می کنم ولی میخوام برم از این مملکت یه جایی که حق به حقدار برسه. یه جایی که این همه دروغ نباشه. یه جایی که بین هیچ کس فرق نزارن.یه جایی که به مردم مملکت خودش برسه نه به  مردم همسایه مطمئنم که اگه امام می فهمید بعد انقلابش وضع مملکت این جوری میشه عمرا انقلاب میکرد

+ نوشته شده توسط علی در شنبه هفتم آذر 1388 و ساعت 19:24 |

تاپ استار2010

ا س پ س